Menú
Iniciar la sessió


Preservar la diversitat

Prova dels membres d'ALTE

                  24 llengües 

de 21 estats europeus


i institucions afiliades

que representen 16 lleng

d'Europa i més enllà.


ALTE dona suport a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de totes les llengües, incloses les regionals i les llengües de signes. Els estàndards de qualitat d'ALTE s'han dissenyat tenint en compte aquesta diversitat i poden ajudar tant al organismes avaluadors més grans com als que només tenen un quants candidats l'any. 

Totes les llengües importen...

Els membres i afiliats d'ALTE representen una àmplia gamma de llengües nacionals i regionals, incloses les "grans" llengües d'Europa, però també moltes de menys parlades. El nostre sistema democràtic de votació atorga el mateix pes a totes les llengües (1 vot per institució, independentment de la llengua representada), cosa que garanteix que els interessos de totes les llengües es tinguin plenament en compte a l'hora de prendre decisions dins d'ALTE. 

... incloent les llengües de signes

Des de 2012, ALTE també reconeix les llengües de signes a la seva constitució. Des de 2012, ALTE també reconeix les llengües de signes en els seus estatuts. Tot i que encara no tenim cap membre d'ALTE que representi les llengües de signes, fem tot el possible per incloure usuaris i investigadors de la llengua de signes a les nostres xerrades. L'esdeveniment més recent al respecte va ser un debat sobre investigació de proves de llenguatge de signes que va tenir lloc a la 6a Conferència Internacional d'ALTE a Bolonya (maig de 2017).

Equitat i qualitat per a tothom

ALTE té com a objectiu garantir l'equitat i la qualitat dels exàmens de llengua, independentment de l'idioma objecte de la prova o del nombre d'examinands que s'hi presentin. Com a resultat, ALTE ha desenvolupat un particular sistema de gestió de la qualitat (QMS) per a proves en qualsevol idioma i de qualsevol mida. Els membres d'ALTE es reuneixen periòdicament per parlar dels reptes als quals s'enfronten les seves organitzacions i de com l'ALTE QMS els ajuda a garantir l'equitat i la qualitat dels seus exàmens. 

Compartir bones pràctiques a tot Europa

Els actes d'ALTE proporcionen una plataforma única en què experts que treballen en camps diferents poden parlar de temes que comparteixen en l'avaluació lingüística. Els actes d'ALTE tenen lloc a tot Europa, des de Noruega fins a Itàlia i des de Portugal fins a Lituània. El nostre objectiu és arribar a tants experts i professionals com sigui possible. Els actes d'ALTE també inclouen presentacions d'experts i organitzacions locals, cosa que ajuda a mantenir la diversitat d'idiomes i punts de vista en l'àmbit de l'avaluació lingüística.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software