Menú
Iniciar la sessió


Administració i gestió 

ALTE és una Organització Benèfica Incorporada (CIO, en anglès), amb seu social a Anglaterra i registrada amb el número 1184799. Disposa d'uns estatuts i d'altres documents que la regulen. ALTE va passar de tenir l'estatus legal d'Agrupament Europeu d'Interès Econòmic (EEIG, en anglès) a ser una Organització Benèfica Incorporada (CIO) el 2019.

Consell d'Associats

Com el seu nom indica, el Consell d'Associats és composa d'un representant oficial de cada organització membre de ple dret.  Els associats també tenen un representant que vota a ALTE en nom de l'organització de ple dret. El representant que vota pot ser la mateixa persona que fa de representant oficial, però no cal que ho sigui. 

El Consell d'Associats d'ALTE normalment es troba un cop l'any a la Trobada General Anual (AGM, en anglès) per parlar del present i el futur de l'associació.  Altres membres sense vot d'ALTE també poden assistir a la reunió.

Secretaria General

El càrrec de secretari general d'ALTE és elegit pel Consell d'Associats entre els representants del membres de ple dret de l'organització. El secretari o secretària general administra d'ofici l'organització benèfica i garanteix que els seus objectius s'assoleixin de la manera més eficient possible. 

Dr. Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is the current ALTE Secretary-General (Term expires Nov 2025).

Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan electe superior i té la responsabilitat legal de la institució. Els membres del Consell són elegits per tots els membres de ple dret per tal que representin els interessos de l'associació. Els consellers i conselleres han de ser membres de ple dret o membres experts particulars. Els membres experts particulars no poden representar més de la meitat del Consell d'Administració

Els consellers prenen decisions en nom del Consell d'Associats. Per exemple, aproven l'estat de comptes anual, les sol·licituds de nous membres i institucions afiliades i revisen la documentació administrativa a mesura que és necessari. 

The Board closely supports the work of the ALTE Secretariat, and ensures the best allocation of ALTE funds.

Actualment els consellers són:

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (Chair) (Term expires November 2025)

Emyr Davies (WJEC-CBAC Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) (fins al nov. 2022)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Term expires November 2025)

Vincent Folny (France Éducation International) (Term expires November 2025)

Anne Gallagher (Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland)* (Term expires November 2025)

Barry O'Sullivan (British Council)* (Term expires November 2025)

José Pascoal (University of Macau)* (Term expires November 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Term expires November 2025)

+ 1 vacant place

The Secretary-General, Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is an ex-officio trustee.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és un òrgan electe d'experts en avaluació lingüística i administració de proves. Els membres de la Comissió són elegits entre els representants dels membres de ple dret.  Els comissionaris han de ser empleats de les organitzacions membres de ple dret o membres experts particulars. Els membres experts particulars (marcats amb *) no poden constituir més de la meitat dels membres de la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent vetlla per la qualitat i l'equitat dels sistema d'auditoria d'ALTE comptant amb:

  • Revisar les auditories i el seu resultat final;
  • Aprovar la concessió de la q-mark d'ALTE;
  • Identificar els problemes que cal que abordin les institucions;
  • Supervisar l'orientació, la formació i l'estandardització d'auditors i auditats.
Actualment, els membres de la Comissió Permament són:


Vincent Folny (France Éducation International) (President) (Segon mandat fins al des. 2023)

Dina Vilcu (BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language) (Vicepresident) (Primer mandat fins a feb. 2024)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Primer mandat fins a feb. 2025)

Bart Deygers (University of Ghent)* (Segon mandat fins a abr. 2024)

Ina Ferbežar (Univerza v Ljubljani) (Primer mandat fins a nov. 2023)

Javier Fruns Giménez (Instituto Cervantes) (First term expires September 2025)

Marta García García (Universidad de Salamanca) (primer mandat fins a nov. 2024)

Cecilie Hamnes Carlsen (Western Norway University of Applied Sciences)* (primer mandat fins a febr. 2024)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (segon mandat fins a des. 2023)

José Pascoal (University of Macau)* (segon mandat fins a des. 2023)

Carmen Peresich (ÖSD Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) (Primer mandat fins a feb. 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Segon mandat fins a des. 2023)

Cathy Taylor (Trinity College London) (segon mandat fins a gen. 2025)

Kateřina Vodičková (Charles University Prague) (Second term expires September 2025)

Secretariat d'ALTE

El Secretariat d'ALTE gestiona el dia a dia de l'associació seguint les directrius i les decisions del Consell d'Administració i de la Comissió Permanent. També organitza les trobades d'ALTE, els congressos, el sistema d'auditoria i els cursos de formació, i atén les consultes dels membres i les consultes en general.


Gerència

Graham Seed

Graham Seed és actualment el gerent i el responsable del funcionament del Secretariat en general, així com de la planificació d'estratègies, les comunicacions i les col·laboracions.

Coordinació del Secretariat

Mariangela Marulli

Mariangela Marulli és la coordinadora del Secretariat, i s'ocupa del correcte desenvolupament de les activitats d'ALTE, incloses les qüestions logístiques i financeres, així com la correspondència amb els membres d'ALTE, els col·laboradors i els proveïdors de serveis. 

ALTE Services Unit Manager

Kasia Woźniak

Kasia Woźniak manages the ALTE Services Unit, overseeing the delivery of the courses, training and audit functions together with additional consultancy services.

Unitat de Validació

Jane Lloyd

La Unitat de Validació es va establir per ajudar els membres d'ALTE en la validació estadística del seus exàmens. Actualment ofereix un seguit de serveis relacionats amb l'anàlisi estadística i la formació corresponent, que es troben a disposició tant dels membres d'ALTE com d'organitzacions externes que es dediquen a l'avaluació.

Coordinació d'Auditories

Helen Garside

La unitat de Coordinació d'Auditories vetlla pel bon funcionament de la concessió de la q-mark als membres de ple dret i als aspirants a ser membres. Això inclou la implementació de les decisions preses per la Comissió Permanent i pel Grup de QMS tot coordinant l'auditoria periòdica de les proves dels associats, organitzant sessions de formació per a auditors i auditats, i supervisant la documentació rellevant en aquest respecte.


ALTE Communications Manager

Sabine Edwards

La presència d'ALTE a les xarxes socials la dirigeix Sabine Edwards, de Pendleton Events Ltd. Sabine és la responsable de promoure el perfil d'ALTE a les xarxes i d'implicar-hi tant el membres com els no membres. Facebook, Twitter i LinkedIn. Sabine també dirigeix Pendleton Events, una agència dedicada a l'organització integral d'esdeveniments. 

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software