Menú
Iniciar la sessió


Administració i gestió 

ALTE és una Organització Benèfica Incorporada (CIO, en anglès), amb seu social a Anglaterra i registrada amb el número 1184799. Disposa d'uns estatuts i d'altres documents que la regulen. ALTE va passar de tenir l'estatus legal d'Agrupament Europeu d'Interès Econòmic (EEIG, en anglès) a ser una Organització Benèfica Incorporada (CIO) el 2019.

Consell d'Associats

Com el seu nom indica, el Consell d'Associats és composa d'un representant oficial de cada organització membre de ple dret.  Els associats també tenen un representant que vota a ALTE en nom de l'organització de ple dret. El representant que vota pot ser la mateixa persona que fa de representant oficial, però no cal que ho sigui. 

El Consell d'Associats d'ALTE normalment es troba un cop l'any a la Trobada General Anual (AGM, en anglès) per parlar del present i el futur de l'associació.  Altres membres sense vot d'ALTE també poden assistir a la reunió.

Secretaria General

El càrrec de secretari general d'ALTE és elegit pel Consell d'Associats entre els representants del membres de ple dret de l'organització. El secretari o secretària general administra d'ofici l'organització benèfica i garanteix que els seus objectius s'assoleixin de la manera més eficient possible. 

Dr. Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is the current ALTE Secretary-General (Term expires Nov 2025).

Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan electe superior i té la responsabilitat legal de la institució. Els membres del Consell són elegits per tots els membres de ple dret per tal que representin els interessos de l'associació. Els consellers i conselleres han de ser membres de ple dret o membres experts particulars. Els membres experts particulars no poden representar més de la meitat del Consell d'Administració

The trustees make decisions on behalf of the Council of Members. For example, they approve the annual accounts, approve applications for new Members, and review the ALTE governing documentation as necessary.  The Board closely supports the work of the ALTE Secretariat, and ensures the best allocation of ALTE funds.

Actualment els consellers són:

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (Chair) (Term expires November 2025)

Emyr Davies (WJEC-CBAC Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) (Term expires November 2026)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Term expires November 2025)

Vincent Folny (France Éducation International) (Term expires November 2025)

Anne Gallagher (Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland)* (Term expires November 2025)

Barry O'Sullivan (British Council)* (Term expires November 2025)

José Pascoal (University of Macau)* (Term expires November 2025)

Sibylle Plassmann (telc gGmbH) (Term expires November 2026)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Term expires November 2025)

The Secretary-General, Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is an ex-officio trustee.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és un òrgan electe d'experts en avaluació lingüística i administració de proves. Els membres de la Comissió són elegits entre els representants dels membres de ple dret.  Els comissionaris han de ser empleats de les organitzacions membres de ple dret o membres experts particulars. Els membres experts particulars (marcats amb *) no poden constituir més de la meitat dels membres de la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent vetlla per la qualitat i l'equitat dels sistema d'auditoria d'ALTE comptant amb:

  • Revisar les auditories i el seu resultat final;
  • Aprovar la concessió de la q-mark d'ALTE;
  • Identificar els problemes que cal que abordin les institucions;
  • Supervisar l'orientació, la formació i l'estandardització d'auditors i auditats.
Actualment, els membres de la Comissió Permament són:


Vincent Folny (France Éducation International) (Chair) (First term expires November 2026)

Dina Vilcu (BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language) (Vicepresident) (Primer mandat fins a feb. 2024)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Primer mandat fins a feb. 2025)

Ina Ferbežar (Univerza v Ljubljani) (Second term expires November 2026)

Javier Fruns Giménez (Instituto Cervantes) (First term expires September 2025)

Marta García García (Universidad de Salamanca) (primer mandat fins a nov. 2024)

Cecilie Hamnes Carlsen (Western Norway University of Applied Sciences)* (primer mandat fins a febr. 2024)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (First term expires November 2026)

José Pascoal (University of Macau)* (First term expires November 2026)

Danilo Rini (CVCL - Università per Stranieri Perugia) (First term expires October 2026)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (First term expires November 2026)

Cathy Taylor (Trinity College London)* (Second term expires January 2025)

Kateřina Vodičková (Charles University Prague) (Second term expires September 2025)

+1 vacant place

Secretariat d'ALTE

The ALTE Secretariat manages the day-to-day running of the association following the advice and decisions of the Board of Trustees and the Standing Committee. They also organise all ALTE meetings, conferences, the auditing system and training courses, and assist with any membership queries and general enquiries. The Services Unit and Validation Unit are two separate units within ALTE.


Gerència

Graham Seed

Graham Seed és actualment el gerent i el responsable del funcionament del Secretariat en general, així com de la planificació d'estratègies, les comunicacions i les col·laboracions.

Coordinació del Secretariat

Mariangela Marulli

Mariangela Marulli és la coordinadora del Secretariat, i s'ocupa del correcte desenvolupament de les activitats d'ALTE, incloses les qüestions logístiques i financeres, així com la correspondència amb els membres d'ALTE, els col·laboradors i els proveïdors de serveis. 

ALTE Services Unit Manager

Kasia Woźniak

Kasia Woźniak manages the ALTE Services Unit, overseeing the delivery of the courses, training and audit functions together with additional consultancy services.

ALTE Services Unit Administrator

Sarah Wall

Sarah Wall provides administrative assistance for the ALTE Services Unit, in its delivery of courses, training and consultancy, as well as helping the Secretariat at peak times. 

Unitat de Validació

Jane Lloyd

Jane Lloyd runs the ALTE Validation Unit, which was set up to assist ALTE Members with the statistical validation of their examinations. 

ALTE Audit and Membership Coordinator

Helen Garside

Helen Garside coordinates the Q-Mark auditing system for Full Members and applicant members, liaising with the Standing Committee, QMS Working Group and ALTE's team of Auditors. Helen also oversees processing of applications for Full and Associate Membership.


ALTE Communications Manager

Sabine Edwards

ALTE's social media is managed by Sabine Edwards from Pendleton Events Ltd. Sabine is responsible for raising the profile of ALTE and engaging with both members and non-members across the different social media channels: Facebook, Twitterand LinkedIn. Sabine also manages Pendleton Events, a full service event management agency which helps ALTE run its International Conferences. 

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software