Menú
Iniciar la sessió


Qui som

ALTE és una associació de proveïdors de proves d'idiomes que treballen junts per promoure l'avaluació justa i precisa de la capacitat lingüística a tot Europa i més enllà. ALTE va ser fundada l'any 1989 per la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i la Universitat de Salamanca (Espanya), i actualment compta amb 33 membres de ple dret, 100 membres associats i més de 500 afiliats individuals. Som una organització benèfica incorporada, registrada a Anglaterra amb el número 1184799

ALTE és una organització internacional no governamental (OING) sense ànim de lucre que va obtenir l'Estatus Participatiu del Consell d'Europa l'any 2003.El treball innovador d'ALTE a l'hora d'establir nivells comuns de competència lingüística en diferents idiomes va contribuir significativament al desenvolupament posterior del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) del Consell d'Europa. 

Els membres i els membres associats d'ALTE es reuneixen tres cops l'any a diferents llocs d'Europa, on discuteixen qüestions sobre les proves de llengua i ajuden a difondre les millors pràctiques en l'avaluació lingüística. Feu clic aquí per obtenir més informació sobre els nostres esdeveniments i projectes.

Els  membres associats

Members

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software