Menú
Iniciar la sessió

Avaluació lingüística apta per al futur

La missió d'ALTE és establir estàndards per a l'avaluació de llengües, mantenir la diversitat d'idiomes (tant parlats com de signes) mitjançant el nostre compromís amb el multilingüisme i maximitzar l'impacte de l'ensenyament, les proves i l'avaluació lingüística arreu d'Europa i més enllà.Our eighth international conference considers how language assessment shapes, and is shaped, by wider society, in order to be fit for the future in this decade.

El tema es divideix en tres eixos.

 

Apta per a l'era digital

L'era digital va començar ja fa uns quants anys, però la covid s'ha revelat com un catalitzador que ha accelerat tots els recursos digitals i que també ha influït en l'avaluació lingüística, tal com ho ha fet en molts altres àmbits de la vida. Les entitats d'avaluació lingüística van haver de canviar ràpidament alhora que van haver d'adoptar una visió a llarg termini del que significa tot això per a la indústria i, en definitiva, per als mateixos aprenents de llengua.

Les ponències d'aquesta secció poden tractar, entre d'altres, els temes següents:

-          esenvolupament tecnològic en l'avaluació lingüísitca;

- Autoavaluació;

- Autoelaboració de tests;

- Vigilància en remot;

-          Ús d'IA;

-          Ètica i tecnologia.

Diversitat i inclusió en l'avaluació lingüística

Les entitats d'avaluació lingüística tendeixen a ser criticades d'estar massa centrades a protegir els interessos de la cultura de les grans llengües. How can we balance the need of assessing standardised languages to prove communication ability, yet recognise the diverse nature of all individuals who use language? Com podem protegir i defensar els qui utilitzen una de les anomenades llengües "minoritàries" o els qui necessiten un suport addicional en ser avaluats? Com podem mantenir una avaluació lingüística responsable des del punt de vista ètic, social i mediambiental?

Les ponències d'aquesta secció poden tractar, entre d'altres, els temes següents:

- Per una avaluació rellevant i comprensible en contextos diversos;          

- Llengües, dialectes i variants minoritaris;

Llenguatges de signes;

Justícia social;

- Avaluació de migrants;

- Necessitats i requisits especials;

- Qüestions d'igualtat, diversitat, inclusió i pertinença;

- L'aprenentatge permanent;

- Sostenibilitat.

Implementació del marc de treball

En educació lingüística, els marcs ajuden a compartir una visió comuna sobre el que es pot aprendre, ensenyar i avaluar.El desenvolupament i l'increment d'ús d'aquests recursos, sobretot pel que fa al MECR (però no exclusivament), hauria d'afavorir una educació i una avaluació de més qualitat per als aprenents d'idiomes. Permet la descripció, explicació i aplicació de constructes del llenguatge i fins i tot d'altres comportaments socials, cognitius i culturals que afecten el llenguatge.Tanmateix, la implementació de marcs comporta reptes que cal superar perquè els aprenents i els examinands se'n vegin beneficiats .

Les ponències d'aquesta secció poden tractar, entre d'altres, els temes següents:

- Adequació als marcs de l'educació i l'avaluació;

- Aplicació del manual del MECR

- Mediació

- Pluriculturalisme i plurilingüisme;

Adaptacions del MERC;

- Altres marcs per a l'avaluació lingüística (p. ex., CSE a la Xina).

ALTE - l'Associació Europea d’Avaluadors de Llengua és una associació benèfica (Charitable Incorporated Organisation, CIO), registrada a Anglaterra amb el número 1184799.

Powered by Wild Apricot Membership Software