Menú
Iniciar la sessió


SIG de Llengües Minoritàries

Presidència

Dina Vîlcu

Obert a: 

Organitzacions que elaboren proves de llengües minoritàries (LWTL) i comparteixen certs riscos en la seva feina. Tanmateix, ja es fan servir diversos recursos i instruments i se'n poden trobar de nous que es puguin aplicar en aquest context.

Propera reunió: 

Thursday 11th April 2024, Bad Homburg, Germany

Visita la pàgina Activitats per a més informació sobre aquest esdeveniment.Els membres de l'LWTL treballaran en: 

Els membres d'aquest grup treballaran en el disseny d'un conjunt de directrius per a les llengües menys àmpliament avaluades, per a exàmens amb un nombre més baix d'examinands, que complementarà el Manual per a l'elaboració i administració de proves de llengua.

El nostre objectiu:

Aquest SIG estimula i promou el multilingüisme en les àrees de l'ensenyament i l'avaluació de llengües. Els seus membres treballen per trobar solucions als reptes específics de les llengües amb un nombre menor d'examinands i per apuntar recursos apropiats i mètodes i estratègies innovadors que puguin contribuir a la validació dels exàmens. El SIG intenta posar en comú l'experiència de l'LWTL que ve dels centres d'ensenyament i avaluació, de l'entorn institucional, de l'àrea de recerca i de les diferents parts interessades.

Els nostres objectius

El SIG d'LWTL treballarà per trobar i compartir solucions a les qüestions següents:

  • En quina mesura es poden fer servir els instruments d'anàlisi quantitativa per a proves amb un nombre més reduït d'examinands;
  • Quins recursos i mètodes es poden fer servir en les diverses fases de l'elaboració, l'administració, la qualificació i l'anàlisi prèvia i posterior a la convocatòria de les proves;
  • Els mètodes per a les diferents fases d'elaboració i l'administració de la prova, com ara la formació de correctors, el sistema de puntuació, la comunicació entre les parts implicades, etc.

Mètodes de treball i recursos:

Aquests objectius poden assolir-se a través de diferents recursos i mètodes:

  • compartint l'experiència entre les organitzacions que provenen d'un context similar (nombre menor d'examinands);
  • seguint els mètodes i els recursos més nous ideats pels especialistes, per exemple, en anàlisi de proves;
  • explorant la bibliografia al respecte.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software