Menú
Iniciar la sessió


La nostra missió

Els nostres estatuts estableixen la missió que tenim. En la pràctica, la nostra feina es guia pels objectius següents:

  • establir estàndards de qualitat i principis de bones pràctiques per a tots els estadis del procés d'avaluació lingüística;
  • promoure el reconeixement transnacional dels certificats de coneixements lingüístics;
  • millorar la qualitat de l'avaluació lingüística per mitjà de projectes conjunts, compartint bones pràctiques i treballant en els grups d'interès especial
  • proporcionant formació i afinant l'avaluació de la lectura i l'escriptura entre els professionals de la llengua i en una comunitat més àmplia;
  • generar consciència dels problemes relatius a l'avaluació lingüística per mitjà de trobades periòdiques;
  • promoure els avantatges del plurilingüisme i el multilingüisme en l'aprenentatge de llengües;
  • fer de guia a través dels congressos internacionals;
  • aconseguir un impacte positiu sobre els processos educatius i en la societatat en general.

Aquests objectius sovint s'agrupen en tres àrees globals: establir estàndards, mantenir la diversitat i maximitzar l'impacte:

Establir estàndards

ALTE ha establert un conjunt d'estàndards comuns que cobreixen totes les fases del procés d'avaluació lingüística. Aquests estàndards es poden aplicar als exàmens de qualsevol llengua i garanteixen la qualitat de les proves dels membres d'ALTE.La q-mark s'atorga a totes les proves que han passat satisfactòriament una auditoria. Per a més informació vegeu la web sobre la q-mark.


Preservar la diversitat

ALTE promou l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació d'un ampli ventall de llengües i incentiva el reconeixement de la competència en aquestes llengües arreu d'Europa.     

Més informació 


Maximitzar l'impacte

ALTE contribueix a maximitzar l'impacte positiu de les proves tot establint connexions entre les polítiques, la recerca i la pràctica, i entre els experts de diferents camps temàtics i parts dels món.

Més informació

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software