Menú
Iniciar la sessió


La nostra missió

Els nostres estatuts estableixen la missió que tenim. En la pràctica, la nostra feina es guia pels objectius següents:

  • establir estàndards de qualitat i principis de bones pràctiques per a tots els estadis del procés d'avaluació lingüística;
  • promoure el reconeixement transnacional dels certificats de coneixements lingüístics;
  • millorar la qualitat de l'avaluació lingüística per mitjà de projectes conjunts, compartint bones pràctiques i treballant en els grups d'interès especial
  • proporcionant formació i afinant l'avaluació de la lectura i l'escriptura entre els professionals de la llengua i en una comunitat més àmplia;
  • generar consciència dels problemes relatius a l'avaluació lingüística per mitjà de trobades periòdiques;
  • promoure els avantatges del plurilingüisme i el multilingüisme en l'aprenentatge de llengües;
  • fer de guia a través dels congressos internacionals;
  • aconseguir un impacte positiu sobre els processos educatius i en la societatat en general.

Aquests objectius sovint s'agrupen en tres àrees globals: establir estàndards, mantenir la diversitat i maximitzar l'impacte:

Establir estàndards

ALTE ha establert un conjunt d'estàndards comuns que cobreixen totes les fases del procés d'avaluació lingüística. Aquests estàndards es poden aplicar als exàmens de qualsevol llengua i garanteixen la qualitat de les proves dels membres d'ALTE.La q-mark s'atorga a totes les proves que han passat satisfactòriament una auditoria. Per a més informació vegeu la web sobre la q-mark.


Preservar la diversitat

ALTE supports the learning, teaching and assessment of a wide range of languages, including regional and sign languages, and promotes the recognition of qualifications in these languages across Europe. 

Find out more about our Full Member institutions.    Maximitzar l'impacte

ALTE helps maximise tests' positive impact by making the connections between policy, research and practice, between language learning, teaching and assessment, and between experts in different fields and parts of the world. Find out about some of the partners we work with. 


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software