Menú
Iniciar la sessió


Avaluació Lingüística per a la Migració i la Integració (LAMI)

El grup LAMI es va formar a Salamanca el 2002 amb la intenció de constituir una plataforma d'avaluadors lingüístics que donés suport als intents d'assegurar qüestions d'equitat de les proves i de justícia social en un context de migració, d'acord amb la missió d'ALTE de mantenir la diversitat i maximitzar el seu impacte.

LAMI, en anglès, es refereix a 'Language Assessment for Migrants’ Integration' (Avaluació Lingüística per a la Integració de Migrants): és un grup d'interès especial que  ha estat crucial en la consideració d'ALTE sobre la creixent importància de l'avaluació lingüística en les polítiques migratòries.

Presidència

Lorenzo Rocca (Chair)Cecilie Hamnes Carlsen (Co-Chair).

Obert a: 

Qualsevol que tingui interès en l'ensenyament i l'avaluació dins un context migratori.


Next Meetings: 


Thursday 11th April 2024, Bad Homburg, Germany


For more information, please visit the ALTE events webpage

Els membres de LAMI treballen actualment en: 

L'avaluació de perfils diversos, particularment en la relació amb els migrants poc o gens alfabetitzats.

Our Publications:

Uneven Language Profiles & Differentiated Language Requirements Report


The aim of this report Uneven Language Profiles and Differentiated Language Requirements: Recommendations for test developers, policy makers and employers (2023) is to raise awareness about the advantages of an uneven profile approach in language testing, i.e., measuring learners’ language skills separately in different parts of the test. 


The report presents the results of a survey investigating whether ALTE members do indeed measure and report language skills separately in the tests they develop, as well as the degree to which test users in different Council of Europe member states set differentiated language requirements for different contexts. Finally, the report presents examples of good practice from five countries in which there are language tests measuring uneven language profiles as well as examples of test users setting differentiated language requirements. The target readers for this report are professionals working in language teaching and assessment, primarily in the migration context.

LAMI-LASLLIAM Assessment Tools

The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools (2022) is a collection of four assessment tools for using the Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants (LASLLIAM) Reference Guide (a separate document published by the Council of Europe in 2022) for assessment purposes within learning environments. The tools are part of the broader work relating to piloting of the LASLLIAM scales used for teachers and volunteers involved in literacy and second language courses in the migration context. 

The tools are produced by ALTE's LAMI SIG in collaboration with the Council of Europe.

The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools are available in 12 languages:

Czech   Dutch   English   Esperanto   German   Greek   Italian   Norwegian   Romanian  Slovenian   Spanish

Language and Knowledge of Society Policies for Migrants

Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants (published in 2020 by the Council of Europe).

El fullet amb informació sobre l'enquesta està disponible en 25 llengües:

Azerbaijani  Bulgarian Catalan Czech Danish Dutch English 

Esperanto Finnish French German Greek Hungarian Irish 

Italian Luxembourgish Norwegian Polish Portuguese  

Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Welsh


Language Tests for Access, Integration and Citizenship: An outline for policy makers

Our 'LAMI Booklet' (Language Tests for access, integration and citizenship: An outline for policy makers) was produced on behalf of the Council of Europe and presented at a Symposium hosted by the Council of Europe in 2016.


Està íntegrament a disposició en anglès, suomi, italià.


Les nostres notícies:

LAMI Project Group approved its project plan 2024-2026, based on shared values and founded on common Principles and related References: CEFR Companion Volume, LASLLIAM, ELP, RFCDC, ALTE Principles of Good Practice. 


7 work packages and 15 tasks are provided by the new project plan addressing topics such as language policies for migrants (requirements, learning opportunities), language testers' advocacy, knowledge of society courses and tests, language requirements for the workplace, uneven language profiles.


Precise actions are present, aimed at preserving vulnerable groups (low literate and minor migrants), as well as language diversity within the migration context. 

Resultats i activitats

LAMI Forum - Madrid (2023), organised within the 8th ALTE International Conference

The forum addressed the macro theme LANGUAGE TESTERS' ADVOCACY WITHIN THE MIGRATION CONTEXT, by addressing several topics: language requirements, learning-oriented assessment, quality education and learning opportunities for migrants. 


Enquesta del Consell d'Europa i d'ALTE-LAMI (2018): Polítiques i requeriments lingüístics per a migrants: una enquesta europea

L'enquesta, elaborada pel Consell d'Europa en estreta col·laboració amb ALTE com a part del Programa educatiu de 2018-2019Enfocaments inclusius en educació i educació lingüística de nens i adults refugiats o migrats.


L'enquesta  forma part de la contribució del CoE al programa de desenvolupament sostenible de 2030, concretament de l'objectiu núm. 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.


L'enquesta procura : actualitzar dades, fer el seguiment dels canvis en les polítiques d'integració i en els requeriments lingüístics i KoS al llarg del temps, així com donar més detalls respecte del format de les proves i de les  oportunitats, a fi de permetre la formulació de recomanacions basades en dades objectives.


Pel que fa a les àrees d'investigació, l'enquesta consta de tres seccions principals:

1.      La legislació i el seu impacte

2.      L'ensenyament de la llengua i els aspectes culturals (KoS)

3.      Els requisits sobre llengua i coneixements de la societat (KoS) que es demanen per concedir el permís d'entrada, la residència temporal, la permanent i la ciutadania.


Llegiu l'informe de l'enquesta.
LAMI Fòrum – Bolonya (2017), celebrat dins el 6è Congrés Internacional d'ALTE

El fòrum tenia com a objectiu implementar la connexió entre aprenentatge i avaluació en el context de la migració a Europa

La sessió va tractar de qüestions relacionades amb els enfocaments orientats a l'aprenentatge des de diverses perspectives, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu: des d'una panoràmica del LIAM, un projecte del Consell d'Europa, fins a un esbós per als polítics suggerit per ALTE; des del repte del barreja de llengües a les necessitats del professorat i el voluntariat, segons es veu a l'enquesta ALIM_TT-YAL.

Es va prendre especial cura de certs grups específics d'estudiants vulnerables, com ara adults migrants poc alfabetitzats, sol·licitants d'asil polític, refugiats i migrants joves.


Document de presa de posició del LAMI (2016)

El document de presa de posició del LAMI “Proves de llengua per a l'accés, la integració i la naturalització: una proposta per als responsables polítics”, disponible en tres llengües(vegeu més amunt). En 53 pàgines, LAMI pren en consideració preocupacions polítiques i ètiques com les representades per les qüestions següents:

  1. Com s'haurien d'emprar els resultats de les proves i amb quin propòsit?
  2. Quin impacte tindrà el fet d'utilitzar les proves en la presa de decisions sobre la persona migrant?
  3. Quines conseqüències imprevistes o negatives hi pot haver?
  4. Hi ha algun grup vulnerable d'examinands que puguin resultar discriminats, com ara els escassament alfabetitzats?


Enquesta del LAMI (2016)

Una enquesta en línia que va implicar ensenyants i voluntaris de 14 països arran d'una iniciativa conjunta de tres SIGs d'ALTE: LAMI, TT i YAL. El seu propòsit era recollir dades sobre  els perfils d'ensenyants i voluntaris implicats amb el suport lingüístic, formal i informal, dels migrants. A més, LAMI els va fer preguntes sobre les seves necessitats didàctiques i sobre la percepció que tenien d'alguns aspectes crucials de les classes.


El qüestionari del LAMI

Aquest qüestionari està pensat per als migrants adults que han seguit un curs de llengua o han fet una prova de llengua.

El LAMI va recollir dades de 1550 enquestats sobre el seu  perfil i  les seves impressions sobre la societat que els acull, la llengua d'aquesta, i els cursos que han seguit o les proves que han fet . Es van fer sis versions en llengües diferents del qüestionari i s'hi va dedicar un web.


Pòsters del LAMI (2014)

Amb 18 pòsters corresponents a 9 països, el LAMI va fer un retrat centrat en contextos específics, recollint informació detallada en relació amb la població migrant, les polítiques, els cursos i les proves, tant pel que fa a proveïdors com a usuaris. Els pòsters han representat una eina útil no només per obtenir un retrat, sinó també per identificar tendències que han sorgit en la darrera dècada.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software