Menú
Iniciar la sessió


fes-te membre de ple dret

Els membres de ple dret d'ALTE prenen part activa i plena en la vida de l'associació i sotmeten almenys un dels seus exàmens a l'auditoria del Sistema de Gestió de Qualitat que pot atorgar la qualificació de q-mark.

Per esdevenir membre de ple dret, les organitzacions han de:

 • ser una entitat legal (legalment registrada en un país)
 • haver llegit i subscrit els estatuts d'ALTE
 • estar interessada en el camp de l'avaluació de llengües i prendre-hi part activa
 • subscriure el document de Bones Pràctiques d'ALTE
 • ser acceptada pel Consell d'Administració d'ALTE com a candidata a esdevenir membre de ple dret
 • elaborar proves de llengua o llengües del país o la regió en què estan registrades. (Vegeu nota 1) (També poden elaborar proves d'altres llengües)
 • haver estat membre associat d'ALTE (o afiliat institucional) almenys durant un any i haver pres part en esdeveniments i activitats d'ALTE, incloent la sessió Introducció al sistema d'auditoria d'ALTE
 • tenir la q-mark per al menys una de les seves proves (vegeu nota 2)
 • tenir almenys 500 examinands l'any (però vegeu nota 3)
 • estar d'acord a continuar assistint als esdeveniments i les activitats d'ALTE i prendre part en la vida de l'associació


Notes

1Que la llengua del país o regió on estan registrades tingui alguna mena de reconeixement legal. Aquesta llengua pot ser verbal o de signes.El Consell d'Administració treballarà amb l'entitat en qüestió per determinar si la llengua satisfà aquests criteris.

2O que fos membre d'ALTE-EEIG abans de la introducció de la q-mark al 2008 i ara treballi per satisfer els requisits de l'auditoria de qualitat. El marc de treball d'ALTE només admetrà proves que tinguin la q-mark Els membres que han passat l'auditoria per a una llengua del seu país o regió també podem demanar auditories de qualitat per qualsevol prova que hagin elaborat en altres llengües.

3Per tal de fer palès el suport d'ALTE a les llengües minoritàries o minoritzades i a les que no arribaran mai als 500 examinands per any, el Consell d'Administració podrà admetre com a membres les que es trobin en aquestes condicions, sempre, però, que superin el control de qualitat.


Els beneficis de fer-se socis de ple dret inclouen:

 • L'ús del logo d'ALTE
 • Certificat de membre en suport paper i digital
 • Presència en el web d'ALTE
 • Participació en la Gestió de Qualitat d'ALTE i en el sistema d'auditories (amb un cost addicional)
 • Un cop superada l'auditoria, ús de la q-mark, que indica un reconeixement de qualitat en l'avaluació lingüística.
 • Possibilitat d'organitzar un congrés donant publicitat a la institució i a les proves que fa
 • Possibilitat de disposar dels serveis de la Unitat de Validació (amb un cost addicional)
 • Possibilitat de col·laborar en projectes
 • Accés a seccions del web d'ALTE com ara el fòrum de debat electrònic
 • Invitació per assistir als congressos bianuals d'ALTE i a altres esdeveniments organitzats pels seus membres
 • Preus reduïts com a delegat en alguns esdeveniments i seminaris de formació d'ALTE (cursos)
 • Possibilitat de rebre, per correu postal o electrònic, les comunicacions d'ALTE
 • Possibilitat de fer exposicions en els esdeveniments d'ALTE que ho permetin
 • Possibilitat de participar en els Grups d'Interès Especial d'ALTE
 • Possibilitats d'establir relacions internacionals a través de la xarxa d'ALTE, incloent-hi les de les institucions europees
 • Possibilitats de formar part de la Comissió Permanent i la Comissió Executiva, després de l'elecció corresponent.
 • Invitació a assistir a la Trobada Anual d'ALTE (en anglès, AGM)
 • Dret de vot, per exemple, en les eleccions de les comissions o de la Trobada Anual (AGM)


Procediment per fer-se membre de ple dret

Hi ha cinc passos principals per fer-se membre de ple dret:

1) Fer-se membre associat d'ALTE

El procediment habitual perquè una organització pugui ingressar a ALTE requereix que, per començar, esdevingui membre associat (abans 'afiliat institucional'). Si us plau, visiteu la pàgina sobre fer-se membre associat per a més informació sobre aquest pas, incloent el formulari de sol·licitud. 

Les organitzacions haurien de ser membres associats durant un any abans de poder cursar la sol·licitud de membre de ple dret.

2) Assistir regularment als esdeveniments d'ALTE

Abans que un membre associat d'ALTE pugui demanar una auditoria per esdevenir membre de ple dret, cal que assisteixi com a mínim a dos esdeveniments (congressos, trobades dels Grups d'Especial Interès, cursos) i almenys un ha de ser el congrés bianual.

Assistir als esdeveniments d'ALTE i participar activament en el quefer de l'Associació és una part important de ser membre associat d'ALTE i el Consell d'Administració ho tindrà en compte a l'hora d'examinar la sol·licitud per esdevenir membre de ple dret. De fet, no és possible iniciar el procediment per esdevenir membre de ple dret d'ALTE, segons el punt 3 de sota, fins que almenys un dels representants de l'entitat han assistit a la sessió Introducció al sistema d'auditoria d'ALTE. La manca d'assistència a aquesta sessió retardarà el procés de sol·licitud de l'auditoria, que és un requisit previ per fer-se membre de ple dret.


3) Sol·licitar l'estatus de membre de ple dret d'ALTE

Abans que una organització pugui sol·licitar la condició de membre de ple dret, el Consell d'Administració comprovarà que l'organització compleix amb els requisits esmentats més amunt. Si us plau, comproveu que la vostra entitat reuneix aquests criteris i tot seguit demaneu el formulari de sol·licitud al Secretariat d'ALTE.

Empleneu el formulari de sol·licitud i escriviu una declaració d'intencions formal adreçada a la Secretaria General d'ALTE. La carta hauria d'anar signada pel representant legal de l'entitat (la persona amb autoritat legal per acordar contractes). Més informació sobre què cal incloure en la carta es pot trobar al formulari de sol·licitud d'ALTE. 

The above documents shall be reviewed by the ALTE Board of Trustees, during one of the bi-annual Board meetings. (Please check with the ALTE Secretariat if you wish to know when the Board meeting will take place). The Board of Trustees will decide if the organisation is suitable to join the Association as ALTE Full Member and undergo an ALTE audit.

Si la sol·licitud és aprovada pel Consell d'Administració, l'organització esdevindrà candidata a ser membre de ple dret, però encara no ho és. Pot començar preparant la documentació per a l'auditoria de la q-mark, assistida pel Secretariat d'ALTE. En la sessió següent es dona informació general sobre el sistema d'auditoria d'ALTE i alguns enllaços per ajudar l'organització a familiaritzar-se amb aquest sistema.


4) Sol·licitar i sotmetre's a una auditoria d'ALTE (d'almenys un dels exàmens de l'organització)

Una part essencial de la sol·licitud per esdevenir membre de ple dret d'ALTE és la de sotmetre's a una auditoria per almenys un dels seus exàmens.Vegeu la informació sobre la q-mark. Trobareu informació detallada sobre el procés d'auditoria d'ALTE i els diferents estadis que té a Procediment d'Auditoria d'ALTE. 

Les llistes de control de qualitat (disponibles a Recursos) també poden ser útils, ja que cobreixen aspectes dels exàmens auditats: elaboració de proves; administració de proves; correcció, qualificació i resultats; anàlisi de la prova i revisió posterior a la seva administració. Les llistes de control es poden utilitzar com a eina d'autoavaluació i es recomana que les completin totes les organitzacions que vulguin sol·licitar auditories d'ALTE (la informació sobre aquesta part del procés també es pot trobar a la secció 5 del document PFA esmentat anteriorment).


5) Fer-se membre de ple dret d'ALTE

Un cop ha passat l'auditoria d'ALTE amb un resultat positiu, l'organització haurà de  portar a terme tots els tràmits legals i signar un Acord d'Associació per tal d'esdevenir oficialment membre de ple dret d'ALTE. El secretariat d'ALTE proporcionarà informació prèvia i detallada sobre tots els requisits legals i els documents necessaris.  

Després de signar l'acord de subscripció, el nou membre d'ALTE rep una q-mark exclusiva i un logo. Aquest és l'indicador de qualitat que les organitzacions membres poden utilitzar per demostrar que els seus exàmens han superat una auditoria ALTE. Per obtenir detalls complets sobre com es pot utilitzar la q-mark, consulteu la Guia de la q-mark.

Aleshores es convidarà l'entitat a preparar una breu presentació sobre la pròpia organització en el següent congrés d'ALTE. Això ajudarà altres membres d'ALTE a entendre millor com funciona la nova organització i el tipus d'exàmens de llengua amb què treballen. L'organització també haurà de proporcionar una breu descripció de la institució per incloure-la al web d'ALTE.

La subscripció anual per als membres de ple dret d'ALTE és de €2,250. La subscripció anual d'ALTE es paga cada gener en rebre la factura del Secretariat.

Si teniu cap pregunta sobre aquest procediment o cap dels passos esmentats, podeu contactar amb el Secretariat d'ALTE (secretariat@alte.org).

Nota: en general, no es permet la transferència de l'estatus de membre, però consulteu al respecte les Regles sobre la transferència de la subscripció.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software