Menú
Iniciar la sessió


Maximitzar l'impacte

Compartim amb ALTE la convicció que cal connectar l'aprenentatge i l'avaluació, la recerca, la política i la pràctica. 

Tibor Navracsics, Comissari d'Educació, Cultura , Joventut i Esport (EU)


ALTE proporciona i promou plataformes en què poden sorgir sinergies que es desenvolupen amb el temps, sinergies entre l'aprenentatge lingüístic, l'ensenyament i l'avaluació, però també entre la recerca, els principis i la pràctica, arreu dels diversos territoris geogràfics i camps d'expertesa. 

Tot posant en relació els diferents actors que intervenen en l'ensenyament de llengües, ALTE promou un enfocament holístic i col·laboratiu a l'hora d'abordar qüestions actuals. Paral·lelament, aquest enfocament contribueix a connectar experts i àmbits que altrament restarien aïllats, i maximitza l'impacte de la seva feina arreu del món. 

Relacionar recerca, teoria i pràctica

ALTE té un llarg historial a l'hora de facilitar el diàleg entre els dissenyadors de polítiques, els investigadors i els qui les posen en pràctica. 

ALTE ha estat col·laborant amb el Consell d'Europa i la seva Unitat de Política Lingüística des dels 1990, i ha contribuït de manera important al desenvolupament del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR). El 2003, ALTE va assolir l'Estatus Participatori en tant que organització internacional no governamental (INGO) amb el Consell d'Europa, i el 2010 es va incorporar al recentment creat Fòrum de la Xarxa Internacional d'Educació Lingüística i va signar un acord de cooperació amb el Centre Europeu de Llengües Modernes (ECML). ALTE ha tret diverses publicacions per al Consell d'Europoa ALTE, com ara el Manual per al desenvolupament i administració de proves de llengua i Proves de llengua per a l'accés, la integració i la naturalització. La col·laboració encara és molt estreta, particularment en qüestions relacionades amb l'avaluació de les competències lingüístiques dels migrants, com fa palèsa la cooperació amb el SIG d'ALMI en l'enquesta sobre criteris i requeriments lingüístics per a migrants que es va fer el 2018, i els resultats de la qual es van publicar en el Congrés d'octubre de 2019.

ALTE ha estat un jugador clau en l'estratègia de la UE per promoure el multilingüisme. El 2012 un consorci de membres d'ALTE va passar l'Enquesta europea de competències lingüístiques per a la Comissió Europea, que mesurava arreu d'Europa les capacitats lingüístiques de joves de 15 anys en llengües estrangeres. ALTE també va ser membre de l'òrgan de la Comissió Europea Plataforma Civil per al Multilingüisme, i participa regularment en trobades i conferències en què experts d'ALTE treballen amb els responsables de prendre les decisions a tot Europa per informar del desenvolupament de nous criteris en l'ensenyament de llengües. ALTE s'implica amb els MEPs i amb altres participants a la celebració anual del Dia Europeu de les Llengües al Parlament Europeu. La Comissió Europea també ha contribuït molt als esdeveniments d'ALTE, incloent el discurs que Tibor Navracsics, el comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esport, va pronunciar durant la celebració que va fer ALTE del Dia Europeu de les Llengües el 2016, al Parlament Europeu, sobre la importància del multilingüisme i la diversitat lingüística a Europa.

ALTE s'ha implicat també en nombrosos altres projectes dirigits a relacionar recerca, disseny de polítiques i pràctiques. El projecte Transvalp 2007, encapçalat per AFPA, França, va suggerir 'Competències Lingüístiques Professionals' (Compétences Linguistiques Professionnelles), que eren descriptors de capacitats que relacionaven les tasques lingüístiques laborals amb el Marc europeu comú de referència de llengües. El resultat és un conjunt de descripcions detallades de tasques lingüístiques concretes relatives a una feina determinada i identificades amb un nivell de Marc Europeu Comú (MEC). Això va portar al desenvolupament de proves de llengua específiques per a les capacitats laborals que garantissin que els candidats tenen les habilitats lingüístiques necessàries per exercir una feina determinada.


Relacionar aprenentatge, ensenyament i avaluació lingüístics.

ALTE defensa una visió integrada de l'aprenentatge de llengües en què l'ensenyament i l'avaluació facin un paper clau en el desenvolupament amb èxit de les competències lingüístiques.Si s'utilitzen malament, els exàmens poden convertir-se en l'objectiu de l'aprenentatge i l'ensenyament d'idiomes, i massa sovint també en una barrera per al desenvolupament acadèmic, personal i professional (per exemple, quan s'utilitzen per a l'accés a la universitat o la ciutadania). ALTE propugna l'ús just de les proves de llengua per ajudar els estudiants a progressar en l'escala d'aprenentatge tot assegurant l'impacte positiu de l'avaluació en l'aprenentatge.


Relacionar experts de camps tècnics i àrees geogràfiques diverses.

ALTE crea plataformes en què experts de diferents camps i parts del món poden parlar de reptes comuns i de les millors pràctiques en l'ensenyament de llengües. El darrer Congrés Internacional d'ALTE va acollir delegats de més de 40 països i va oferir presentacions d'experts en inclusió sociolingüística, proves de llengües de signes i aprenentatge automàtic.  
 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software